276

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Nobelaer heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de bestuurder en op de algemene zaken in de organisatie. Daarbij laat zij zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van De Nobelaer. Zij richt zich op het belang van de organisatie en weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). Een verslag van de Raad van Toezicht maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie.

In dit verband houdt deze toezicht op tenminste:

  • de realisatie van de doelstelling van De Nobelaer;
  • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van De Nobelaer;
  • een periodieke, deugdelijke financiële verslaglegging en prognose;
  • de naleving van wet- en regelgeving.

De samenstelling van de RvT is zodanig dat de RvT zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. De RvT waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling. De aandacht gaat onder meer uit naar kennis van het culturele veld, de zakelijke aspecten van de organisatie en ondernemerschap. De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf leden.

Diversiteit samenstelling van de Raad van Toezicht of het bestuur als geheel:
* goede spreiding man/vrouw;
* goede spreiding over leeftijd;
* goede spreiding overige achtergronden, waaronder etnisch;
* goede spreiding van deskundigheid en ervaring;
* óók leden afkomstig uit vestigingsplaats;
* slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting mag deel uitmaken van de Raad van Toezicht.

Alle leden afzonderlijk: 
* affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling;
* voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren;
* een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel;
* sparringpartner kunnen zijn voor bestuur/directie.

Leden afzonderlijk (of gecombineerd bij een lid):
* deskundigheid op artistiek inhoudelijk terrein;
* sociaal maatschappelijke affiniteit;
* ervaring op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende risico’s;
* ervaring met fondsenwerving/sponsoring;
* ervaring met werkgeverschap;
* juridische achtergrond en/of gevoel voor formele aspecten aan de processen binnen de organisatie.

De voorzitter beschikt over:
* bestuurlijke ervaring;
* representatieve/contactuele vaardigheden;
* overwicht binnen en buiten de organisatie.

De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Huidige samenstelling van de Raad van Toezicht:
De heer ir. M.L.T. Dircks (voorzitter)
De heer P.A.J.M. van Heusden (lid)
Mevrouw mr. S.B.P.M. Liesker (lid)
Mevrouw A.E. Gerritsma MSc (lid)
De heer dr. W.J. van Andel (lid)

Rooster van aftreden:
- 2023     Dhr. M. Dircks (start 2e termijn), evenals dhr. P. van Heusden en mw. S. Liesker
- 2026     Dhr. M. Dircks (start 3e termijn), mw. A. Gerritsma en dhr. W. van Andel einde 1e termijn, dhr. P. van Heusden en mw. S. Liesker einde 2e termijn

De Nobelaer onderschrijft de Governance Code Cultuur

Kies een taal