Algemene Voorwaarden

De Nobelaer hanteert de onderstaande voorwaarden. Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van De Nobelaer.

Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeide geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Indien je een kopie van de voorwaarden wenst te ontvangen kun je een verzoek indienen via info@denobelaer.nl o.v.v. jouw contactgegevens en postadres.