Algemene Voorwaarden

De Nobelaer hanteert de onderstaande voorwaarden. Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van De Nobelaer.

Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeide geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Indien u een kopie van de voorwaarden wenst te ontvangen kunt u een verzoek indienen via balie@denobelaer.nl o.v.v. uw contactgegevens en postadres.